Artists by letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

 
Xin Cho Toi Chords
Am B C Dm E7 F G7 Em
1 2 3 4 5 6 7 8 


A#m C C# D#m F7 F# G#7
1  2 3 4  5 6 7

Bm C# D Em F#7 G A7
1 2 3 4 5  6 7

Cm D D# Fm G7 G# A#7
1 2 3 4 5 6 7

C#m D# E F#m G#7 A B7
1  2 3 4  5  6 7

Dm E F Gm A7 A# C7
1 2 3 4 5 6 7

D#m F F# G#m A#7 B C#7
1  2 3 4  5  6 7

Em F# G Am B7 C D7 Bm
1 2 3 4 5 6 7 8 

Fm G G# A#m C7 C# D#7 Cm
1 2 3 4  5 6 7  8

F#m G# A Bm C#7 D E7 C#m
1  2 3 4 5  6 7 8

Gm A A# Cm D7 D# F7 Dm
1 2 3 4 5 6 7 8

G#m A# B C#m D#7 E F#7 D#m
1  2 3 4  5  6 7  8


3/Am
Am           
Xin cho mây che 'a phan ngưai 
             E7
Xin cho tôi mat sáng trai vui 
    Dm       Am
Xin cho tôi 'an tan na cưai 
     C       Am
Cho tôi quên mat nam ma tươi 
     F       Am
Xin cho tôi xin van lan ra"i 
             Dm
Mat góc này cha biat rong chơi 
    Am        E7 
Xin cho tôi yên phan này thôi 

Am
Xin cho tôi yên nga mat ngày 
             E7
Xin cho 'êm không có 'an bay 
    Dm        Am
Xin cho chim góp nhac va trai 
    C        Am 
Xin cho tôi là kiap caa mây 
    F        Am
Xin cho tôi ra khai cuac 'ai 
            Dm
Đa bao gia trai 'at yên vui
    Am  
Xin cho tôi xin lai cuac 'ai 

DK 
    Am        Dm  
Cho tôi 'i xây lai chuyan tình 
    G7       C
Cho tôi 'i nâng day hoà bình 
     F       G7
Cho tôi 'i qua tan gap ghanh 
      E7
Nhìn giòng máu trong tim anh 
     Am       Dm
Cho tôi xin tay ma' na"ng nàn 
     G7        C
Cho tôi nghe chân tra ran ràng 
    F          G7
Cho quê hương giac nga that hian 
    E7     Am 
Ra"i ta 'ó tôi yêu em. 
 
Am
Xin cho tôi nguyên va'n hình hài 
            E7
Cho tôi nghe lai hát ca cây 
    Dm        Am  
Xin cho tôi quên phan t' 'ày 
    F         Am
Xin cho tôi là thoáng rưau cay 
    F        Am   
Xin cho tôi xin ca cuac 'ai 
             Dm
Mat hôm nào tra hát trong nôi 
    Am
Xin cho tôi xin cha mat ngày 

                    
                      
                      
                    
                                
            
            
            
                            
  /* Ultimate-Guitar - Tab Pages */
  (function() {
    var opts = {
      artist: "Quang Dung",
      song: "Xin Cho Toi",
      genre: "",
      adunit_id: 39382312,
      div_id: "cf_async_" + Math.floor((Math.random() * 999999999)),
      hostname: "srv.tonefuse.com"
    };
    document.write('');var c=function(){cf.showAsyncAd(opts)};if(window.cf)c();else{cf_async=!0;var r=document.createElement("script"),s=document.getElementsByTagName("script")[0];r.async=!0;r.src="//"+opts.hostname+"/showads/showad.js";r.readyState?r.onreadystatechange=function(){if("loaded"==r.readyState||"complete"==r.readyState)r.onreadystatechange=null,c()}:r.onload=c;s.parentNode.insertBefore(r,s)};
  })();
  
  
            
                          
                UG plus: remove banner
                                  
                  
                  
                              
                        

          

        
        
        
          
            comments
          
                      
              We did not receive enough feedback on this tab! Please rate:
            
                    
            print report bad tab
          
                      
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                          
                  
        
                  
        
          
             
  
    
    
    
      
      
        I want to post
      
      
         comment
      
      
        or
      
      
         correction
      
      
        [tab]
      
    
    
          guest
        
      
        
          
            
            
              
                              
                  You may want to rate the tab now too:
                  
                    
                      
                      
                        select rating
                      
                    
                    
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                          
                  
                
                          
          
        
        
          
                        Please do not post tabs as comments. Select "correction" instead!
            
          
        
      
    
    
    
    
    
  
          
        

      
    
      


    


  
    var current_rating    = 0;
    var current_rating_count = 0;
    var tabid        = 1732264;
    var ug_serv       = ".ultimate-guitar.com";
    var tabs_user_id     = 5297309;
    var transpose_to     = 0;
    var has_ad_free     = '0';
    var tab_info       = {
      'name': 'xin cho toi',
      'version': 1,
      'type': 'Chords'
    };

          var instr = 'guitar';
      var applicature     = {"Am":[{"l":[],"x":9,"n":[52,48,45,40,33,-1],"t":[0,1,2,2,0,-1],"g":[0,1,3,2,0,0],"f":0}],"B":[{"l":[{"f":2,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":11,"n":[54,51,47,42,35,-1],"t":[2,4,4,4,2,-1],"g":[0,4,3,2,0,0],"f":2}],"C":[{"l":[],"x":0,"n":[52,48,43,40,36,-1],"t":[0,1,0,2,3,-1],"g":[0,1,0,2,3,0],"f":0}],"Dm":[{"l":[],"x":2,"n":[53,50,45,38,-1,-1],"t":[1,3,2,0,-1,-1],"g":[1,3,2,0,0,0],"f":0}],"E7":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,44,38,35,28],"t":[0,0,1,0,2,0],"g":[0,0,1,0,2,0],"f":0}],"F":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":5,"n":[53,48,45,41,36,29],"t":[1,1,2,3,3,1],"g":[0,0,2,4,3,0],"f":1}],"G7":[{"l":[],"x":7,"n":[53,47,43,38,35,31],"t":[1,0,0,0,2,3],"g":[1,0,0,0,2,3],"f":0}],"Em":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,43,40,35,28],"t":[0,0,0,2,2,0],"g":[0,0,0,2,1,0],"f":0}],"A#m":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":10,"n":[53,49,46,41,34,-1],"t":[1,2,3,3,1,-1],"g":[0,2,4,3,0,0],"f":1}],"C#":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":2,"r":1}],"x":1,"n":[53,49,44,41,37,-1],"t":[1,2,1,3,4,-1],"g":[0,2,0,3,4,0],"f":1}],"D#m":[{"l":[],"x":3,"n":[54,51,46,39,-1,-1],"t":[2,4,3,1,-1,-1],"g":[2,4,3,1,0,0],"f":1}],"F7":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":5,"n":[53,48,45,39,36,29],"t":[1,1,2,1,3,1],"g":[0,0,2,0,3,0],"f":1}],"F#":[{"l":[{"f":2,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":6,"n":[54,49,46,42,37,30],"t":[2,2,3,4,4,2],"g":[0,0,2,4,3,0],"f":2}],"G#7":[{"l":[{"f":1,"b":1,"e":3,"r":1}],"x":8,"n":[54,48,44,39,36,32],"t":[2,1,1,1,3,4],"g":[2,0,0,0,3,4],"f":1}],"Bm":[{"l":[{"f":2,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":11,"n":[54,50,47,42,35,-1],"t":[2,3,4,4,2,-1],"g":[0,2,4,3,0,0],"f":2}],"D":[{"l":[],"x":2,"n":[54,50,45,38,-1,-1],"t":[2,3,2,0,-1,-1],"g":[2,3,1,0,0,0],"f":0}],"F#7":[{"l":[],"x":6,"n":[52,49,46,42,-1,-1],"t":[0,2,3,4,-1,-1],"g":[0,1,2,3,0,0],"f":0}],"G":[{"l":[],"x":7,"n":[55,47,43,38,35,31],"t":[3,0,0,0,2,3],"g":[3,0,0,0,1,2],"f":0}],"A7":[{"l":[],"x":9,"n":[52,49,43,40,33,-1],"t":[0,2,0,2,0,-1],"g":[0,2,0,1,0,0],"f":0}],"Cm":[{"l":[{"f":3,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":0,"n":[55,51,48,43,36,-1],"t":[3,4,5,5,3,-1],"g":[0,2,4,3,0,0],"f":3}],"D#":[{"l":[],"x":3,"n":[55,51,46,39,-1,-1],"t":[3,4,3,1,-1,-1],"g":[3,4,2,1,0,0],"f":1}],"Fm":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":5,"n":[53,48,44,41,36,29],"t":[1,1,1,3,3,1],"g":[0,0,0,4,3,0],"f":1}],"G#":[{"l":[{"f":4,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":8,"n":[56,51,48,44,39,32],"t":[4,4,5,6,6,4],"g":[0,0,2,4,3,0],"f":4}],"A#7":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":10,"n":[53,50,44,41,34,-1],"t":[1,3,1,3,1,-1],"g":[0,4,0,3,0,0],"f":1}],"C#m":[{"l":[{"f":4,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":1,"n":[56,52,49,44,37,-1],"t":[4,5,6,6,4,-1],"g":[0,2,4,3,0,0],"f":4}],"E":[{"l":[],"x":4,"n":[52,47,44,40,35,28],"t":[0,0,1,2,2,0],"g":[0,0,1,3,2,0],"f":0}],"F#m":[{"l":[{"f":2,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":6,"n":[54,49,45,42,37,30],"t":[2,2,2,4,4,2],"g":[0,0,0,4,3,0],"f":2}],"A":[{"l":[],"x":9,"n":[52,49,45,40,33,-1],"t":[0,2,2,2,0,-1],"g":[0,3,2,1,0,0],"f":0}],"B7":[{"l":[],"x":11,"n":[54,47,45,39,35,-1],"t":[2,0,2,1,2,-1],"g":[4,0,3,1,2,0],"f":0}],"Gm":[{"l":[{"f":3,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":7,"n":[55,50,46,43,38,31],"t":[3,3,3,5,5,3],"g":[0,0,0,4,3,0],"f":3}],"A#":[{"l":[{"f":1,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":10,"n":[53,50,46,41,34,-1],"t":[1,3,3,3,1,-1],"g":[0,4,3,2,0,0],"f":1}],"C7":[{"l":[{"f":3,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":0,"n":[55,52,46,43,36,-1],"t":[3,5,3,5,3,-1],"g":[0,4,0,3,0,0],"f":3}],"G#m":[{"l":[{"f":4,"b":0,"e":5,"r":1}],"x":8,"n":[56,51,47,44,39,32],"t":[4,4,4,6,6,4],"g":[0,0,0,4,3,0],"f":4}],"C#7":[{"l":[{"f":4,"b":0,"e":4,"r":1}],"x":1,"n":[56,53,47,44,37,-1],"t":[4,6,4,6,4,-1],"g":[0,4,0,3,0,0],"f":4}],"D7":[{"l":[],"x":2,"n":[54,48,45,38,-1,-1],"t":[2,1,2,0,-1,-1],"g":[3,1,2,0,0,0],"f":0}],"D#7":[{"l":[],"x":3,"n":[55,49,46,39,-1,-1],"t":[3,2,3,1,-1,-1],"g":[4,2,3,1,0,0],"f":1}]};
      var acc_tuning      = "E A D G B E";
      var appl_api_version   = 3;
    
          var ga_preffix = 'Text tabs ';
      $('.etp_banner .close_etp').click(function(){
        $(this).parents('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
        return false;
      });

      $('.etp_banner .buybtn').click(function(){
        $('.etp_banner').css('height', 0).removeClass('open');
      });

          
    
    (function(d, s, id) {
     var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
     if (d.getElementById(id)) return;
     js = d.createElement(s); js.id = id;
     js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=539490962762175";
     fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  

    
  
  

      
                

  
    
      
        
          © 2015 Ultimate-Guitar.com or its affiliates. All rights reserved    
          About |
          Site Map |
          TOS |
          Privacy Policy |
          Advertise with us |
          Customer Support
        
      
    
  
  

  var artist_id = 60353;
  var name_art = 'quang dung';

var main_server_name = 'ultimate-guitar.com';
  var ps_serv = 'http://plus.ultimate-guitar.com';
// GA start
 var _gaq = _gaq || [];
 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9160560-1']);
 _gaq.push(['_setDomainName', '.ultimate-guitar.com']);
 _gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
 })();
// GA end

_gaq.push(['_setCustomVar', 2, 'User Authorized', ((typeof(ug_user_id) != 'undefined') && ug_user_id) ? 'Yes' : 'No', 2 ]);

// Yandex.Metrika counter
(function (d, w, c) {
  (w[c] = w[c] || []).push(function() {
    try {
      w.yaCounter18746557 = new Ya.Metrika({id:18746557,
          webvisor:true,
          clickmap:true,
          trackLinks:true,
          accurateTrackBounce:true});
    } catch(e) { }
  });

var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
    s = d.createElement("script"),
    f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
  s.type = "text/javascript";
  s.async = true;
  s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";

if (w.opera == "[object Opera]") {
    d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
  } else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
// Yandex.Metrika counter end

// Quantcast Tag
var _qevents = _qevents || [];

(function() {
var elem = document.createElement('script');
elem.src = (document.location.protocol == "https:" ? "https://secure" : "http://edge") + ".quantserve.com/quant.js";
elem.async = true;
elem.type = "text/javascript";
var scpt = document.getElementsByTagName('script')[0];
scpt.parentNode.insertBefore(elem, scpt);
})();

_qevents.push({
qacct:"p-84PgIiyhfAiVo"
});
// End Quantcast tag      
   
 
 
Quang Dung - Xin Cho Toi Chords :: indexed at Ultimate Guitar.
Xin Cho Toi tabs @ 911Tabs
People who played Quang Dung - Xin Cho Toi Chords also played these songs by Quang Dung:
Xin Cho Toi

Quick tip, so you can enjoy Xin Cho Toi Chords even more:

If you don't really know how to deal with "Absus4" chord and his equally confusing brothers, just put the mouse cursor over them and you will be shown a helpful chord diagram.

Show us your talent, perform Xin Cho Toi Chords!

Here you can post a video or audio performance. Tell me more ...
Where can we find your performance? Tell me more ...
Your comment:
Please, log in to post your performance.